ReadyPlanet.com
dot

 

"ก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม-สำเร็จลุล่วงทันท่วงที-อยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม "

 วิสัยทัศน์ Our Mission article

วิสัยทัศน์

บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด  เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างที่มี
แนวทางการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา
และมีความซื่อตรง จริงใจ ต่อลูกค้า

พันธกิจ

บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างที่มี
แนวทางการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ
มีความซื่อสัตย์ และทำงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

นโยบาย

บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีประสบการณ์ และมีความ
ชำนาญสูงเน้นการพัฒนาบุคลากร สร้างทีมงานที่เข้ม
แข็ง มุ่งมั่นเพื่อเน้นความสำเร็จในธุรกิจให้ความสำคัญ
กับคุณภาพของผลงานเป็นที่ตั้ง ใช้หลักการบริหารที่
คล่องตัวยืดหยุ่น สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2018 All Rights Reserved.