อาคารสำนักงาน ธนาคาร ธกส. article

  ธกส.สาขาวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  

ธกส สาขาวังทรายพูน

 

ตกแต่งภายใน ธกส สาขาวังทรายพูน

 

 ธกส.สาขาโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร 

 ธกส สาขาโพธิ์ประมทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ธกส.สาขาโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร

 

 ธกส.สาขาบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี 

ธกส. สาขาบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

 

ธกส.สาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 ธกส.สาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 

ธกส.สาขาเดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี

 

 

 
Our Portfolio

อาคารสำนักงาน บมจ.กรุงไทย article
อาคารสำนักงาน ธนาคารออมสิน article
อาคารเรียน โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล article
อาคาร กลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม article
อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี article
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารพักอาศัยบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง