ReadyPlanet.com
dot
อาคารสำนักงาน ธนาคาร ธกส. article

  ธกส.สาขาวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  

ธกส สาขาวังทรายพูน

 

ตกแต่งภายใน ธกส สาขาวังทรายพูน

 

 ธกส.สาขาโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร 

 ธกส สาขาโพธิ์ประมทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ธกส.สาขาโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร

 

 ธกส.สาขาบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี 

ธกส. สาขาบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

 

ธกส.สาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 ธกส.สาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 

ธกส.สาขาเดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี

 

 

 
Experience / ประสบการณ์

อาคารสำนักงานอัยการ สมุทรปราการ
อาคารพักอาศัยบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น article
อาคารสำนักงาน บมจ.กรุงไทย article
อาคารสำนักงาน ธนาคารออมสิน article
อาคารเรียน โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล article
อาคาร กลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม article
อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี articleCopyright © 2018 All Rights Reserved.