ReadyPlanet.com
dot
อาคารสำนักงาน บมจ.กรุงไทย article

ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว.ประสานมิตร 

ภาพระหว่างก่อสร้าง  ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว.ประสานมิตร    กรุงไทย สาขามศว.ประสานมิตร

  ธนาคารกรุงไทย สาขามศว.ประสานมิตร 1   ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว.ประสานมิตร

 

 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

    บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์    บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์  กรุงเทพฯ 

  บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์  กรุงเทพฯ   บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา

    บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

 

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรีรัตน์

    บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตรีรัตน์

 ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย  จังหวัดสมุทรสาคร

    ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย    จังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

       ธนาคารกรุงไทย สาขาอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
Experience / ประสบการณ์

อาคารสำนักงานอัยการ สมุทรปราการ
อาคารพักอาศัยบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น article
อาคารสำนักงาน ธนาคาร ธกส. article
อาคารสำนักงาน ธนาคารออมสิน article
อาคารเรียน โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล article
อาคาร กลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม article
อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี articleCopyright © 2018 All Rights Reserved.